PRAWO GOSPODARCZE

Ofertę dotyczącą tej dziedziny prawa kierujemy w szczególności do przedsiębiorców, którym zapewniamy kompleksową pomoc prawną obejmującą między innymi:

 • doradztwo przy podjęciu decyzji co do wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • bieżącą obsługę prawną w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • udział w procesie zawierania umów w działalności gospodarczej poprzez uczestnictwo w negocjacjach, przygotowanie projektu umowy, reprezentację klienta przed prawnikami kontrahenta, weryfikację projektu umowy pod kątem merytorycznym (redakcję umowy), opiniowanie projektu umowy w świetle przepisów prawa polskiego i regulacji międzynarodowych, współpracę ze specjalistami z innych branż
 • sporządzanie i opiniowanie ogólnych warunków umów i warunków gwarancji
 • obsługę prawną transakcji handlu międzynarodowego – kontrakty eksportowe i importowe, wykorzystanie reguł INCOTERMS®2010, zastosowanie konwencji międzynarodowych (w tym Konwencji Wiedeńskiej) i regulacji Unii Europejskiej z zakresu handlu międzynarodowego oraz aktów tzw. „soft law” w tym Zasad Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT i kodyfikacji Międzynarodowej Izby Handlowej – ICC, a także aktów prawa modelowego
 • obsługę prawną projektów inwestycyjnych, polskich i zagranicznych (m.in. umowy inwestycyjne, spółki joint venture) Czytaj więcej – Obrót międzynarodowy, inwestycje zagraniczne
 • tworzenie i funkcjonowanie grup kapitałowych
 • zagadnienia prawa ochrony konkurencji, w tym kontrola koncentracji przedsiębiorców
 • zagadnienia prawa własności intelektualnej (w tym umowy licencyjne)
 • zagadnienia prawa spółdzielczego
 • mediacje, polubowne rozwiązywanie sporów
 • reprezentację klientów w postępowaniach sądowych we wszystkich sprawach cywilnych i gospodarczych, a także przed właściwymi organami administracyjnymi Czytaj więcej – Postępowania sądowe i windykacja
 • reprezentowanie podmiotów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych