PRAWO EUROPEJSKIE

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie udzielania pomocy prawnej dotyczącej prawa europejskiego. W szczególności:

  • Kancelaria prowadzi sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Nasze doświadczenie pozwala nam skutecznie występować z roszczeniami o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie praw człowieka. Zapewniamy naszym klientom zastępstwo procesowe na wszystkich etapach postępowania przez Trybunałem. W szczególności oferujemy pomoc w zakresie wnoszenia skarg do Trybunału na przewlekłe prowadzenie krajowego postępowania przygotowawczego i sądowego.
  • Zapewniamy pomoc prawną przedsiębiorcom wymagającą znajomości regulacji Unii Europejskiej, przede wszystkim w zakresie transakcji handlowych, w tym m.in.:
    • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych („Rzym I”) (Dz.Urz.UE.L 2008 Nr 177, str.6)
    • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona) (tzw. rozporządzenie Bruksela I bis) (Dz.Urz.UE.L 2012 Nr 351, str. 1)